VeiligOversteken.nl

De belangrijkste kenmerken van VeiligOversteken.nl zijn:

Veiligheid

Vanaf het uploaden tot en met het downloaden worden het bericht en de bijlagen versleuteld. Alleen de ontvanger beschikt vanaf dat moment over de sleutel. De beveiliging en encryptie voldoen aan moderne en bewezen standaarden.

Verificatie

Een veilig bericht naar de verkeerde ontvanger is evengoed een probleem. Weet zeker dat alleen de juiste ontvanger toegang krijgt tot het bericht dankzij onder andere geregistreerde gebruikers en multifactorauthenticatie.

Vriendelijk

Vaak staat een veilige oplossing synoniem voor een gebruiksonvriendelijke oplossing. Bij het ontwerpen van VeiligOversteken.nl is gebruiksgemak in iedere stap van het ontwerpproces prominent meegenomen, zodat de workflow goed blijft.